مصرف کود سولفات پتاس پودری قابل حل در باغات پسته

دسته: اخبار
منتشر شده در چهارشنبه, 17 تیر 1394 21:48
نوشته شده توسط پایش سبز
بازدید: 3434

مصرف کود سولفات پتاس پودری قابل حل در باغات پسته

 

پتاس یکی از عناصر پر مصرف است که اوج مصرف آن در ماهای تیر و مرداد یعنی دوره شروع مغز گیری دانه های پسته است.کمبود این عنصر تقریبا در غالب باغات پسته کشور مشاهده می شود.

عنصر پتاسیم بعنوان یکی از عناصر پرمصرف نقش مهمی در افزایش عملکرد و بازدهی درختان پسته دارد.

نقش عنصر پتاسیم بویژه در سالهای آور بسیار ضروری و مهم است و باید حتما در سالهای آور سولوفات پتاس  به باغات افزوده شوند.  بیشترین مقدار جذب پتاسیم اساسا در مرحله پر شدن دانه اتفاق می افتد. و مستقیما در تشکیل جنین یا مغز پسته به مصرف می رسند ولی در سالهای نیاور پتاسیم جذب شده توسط ریشه در سایر اندامها ذخیره می شود. میزان جذب پتاسیم در سالهای آور در بازه زمانی پر شدن مغز تقریبا بیش از 2 برابر میزان جذب پتاسیم در سالهای نیاور است.

به خصوص در ماههای تیر تا شهریور. در نهایت در زمان بلوغ و پایان تشکیل پوست و مغز و اتمام دوره رشد یعنی تقریبا  درشهریور، ماکزیمم جذب پتاسیم از ریشه های پسته را خواهیم داشت.  بنابراین نیازی به کاربرد کود پتاسه در دوره پس از برداشت در باغات پسته وجود ندارد؛ چه بصورت محلولپاشی و چه بصورت کاربرد در خاک.

کوددهی با استفاده از کودهای پتاسیمی، موجب افزایش مقاومت درختان پسته به تنش های مختلف شامل تنش شوری، کم آبی و سرمازدگی و همچنین افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماریهای مختلف خواهد شد.

اگر پتاسیم  کافی در اختیار درختان پسته باشد تعداد خوشه ها و دانه ها و همچنین درصد خندانی و وزن خشک دانه در پسته افزایش چشمگیری خواهد یافت. علامت اصلی کمبود پتاسیم در درختان پسته سوختگی حاشیه برگ است. ( با علایم شوری اشتباه نشود) اگر سطح پتاس برگ زیر 1.7 بیاید مسلما پرشدن مغز پسته دچار مشکل می گردد.

 

•مصرف سولومارال  در باغات پسته موجب افزایش اونس و مغز دانه های پسته، کاهش پوکی و دهن بست می شود.
•کشاورزان سعی کنند قبل از بروز علایم کمبود اقدام به مصرف سولفات پتاسیم نمایند تا دچار کاهش عملکرد نشوند.

 

 SOLOMARAL   کود سولفات پتاسیم پودری