خانه

هیومیک گرانول و پیلت مرغی

هیومیک،فولویک بفرم گرانول جهت مصرف خاکی - کود آلی مرغی پلیتی شامل تمامی عناصر ماکرو و میکرو و مواد آلی . [مشاهده لیست محصولات]

کود کلسیم مایع

کود کلسیم مایع جهت تقویت گل و میوه چه ها حاوی تمامی  هورمونهای رشد و کود کلسیم مایع جهت تقویت ریشه و میوه چه ها حاوی هورمون سیتوکینین.
[مشاهده لیست محصولات]

کود هیومیک اسید مایع

حاوی 15% هیومیک و فولویک.
[مشاهده لیست محصولات]

کلسیم گرونید و کلسیم روت نیت

کلسیم و ازت آمین و اسید های آلی بافر  مصرف سیستم آبیاری + ضد شوری [مشاهده لیست محصولات]

حلالیت بسیار بالا

کودهای کامل پودری با حلالیت بسیار بالا فسفاسید اسید کشاورزی پودر با فسفر بالا پایه اسیدی

[مشاهده لیست محصولات]

آشنایی با شرکت پایش سبز

شرکت نیک پایش سبز در امر تهیه ، ساخت و فورموله انواع کودهای شیمیایی وارد عرصه تولید گردیده است  و با بهره گیری از تجهیزات کافی و کادر متخصص و با تجربه , اقدام به ارایه کودهای ترکیبی  نموده است.

این شرکت با در اختیار داشتن متخصصین و کارشناسان تغذیه گیاهی توان تولید کودهای ترکیبی متنوع را دارد و آماده همکاری با کشت و صنعتها و کشاورزان عمده کار با توجه به آنالیز خاک منطقه و تعاونی های کشاورزی می باشد.

فورمولها بر اساس نیاز منطقه، نظر مصرف کننده و مطابق ترکیباتی که بطور عملی جواب داده می باشد.

تحقیق و تولید ترکیبات جدید و ارتقا کیفیت کودهای تولیدی، جزو  برنامه های اصلی شرکت پایش سبز می باشد .
 
امید است که بتوان با تولید و ارایه کودهای با کیفیت و جدید مطابق علم روز دنیا کمکی به افزایش عملکرد محصولات  کشاورزی بشود.

خطا
  • Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM ydnhq_content AS a LEFT JOIN ydnhq_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN ydnhq_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN ydnhq_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM ydnhq_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN ydnhq_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN ydnhq_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM ydnhq_categories AS cat JOIN ydnhq_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN ydnhq_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-02-28 03:05:15') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-02-28 03:05:15') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 6 Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM ydnhq_content AS a LEFT JOIN ydnhq_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN ydnhq_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN ydnhq_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM ydnhq_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN ydnhq_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN ydnhq_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM ydnhq_categories AS cat JOIN ydnhq_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN ydnhq_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-02-28 03:05:15') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-02-28 03:05:15') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

مصرف کود تری باد بعد از برداشت ( پسته)

مصرف کود تری باد جهت تقویت جوانه ها هنگام تورم جوانه ها ( پسته)

ترکیب مایع فروت ست شامل ازت، روی و بر جهت تقویت گرده افشانی، لقاح و جوانه های سال آینده درختان هنگام تورم جوانه ها در سطح باغات  پسته کشور در حال آغاز می باشد.

اطلاعات بیشتر در زمینه کارایی  و ترکیبات کود تری باد

 

 

مصرف هیومیک مایع در باغات جهت کاهش شوری و افزایش جذب

مصرف هیومیک مایع در باغات جهت کاهش شوری و افزایش جذب

با بکارگیری هیومیک اسید وفولویک اسید در باغات می توان شدت شوری و عناصر مضر از قبیل سدیم و کلر را کاهش داد و باعث افزایش جذب عناصر و نتیجتا درشت و پر شدن بیشتر میوه شد.

مصرف هیومیک مایع در باغات جهت کاهش شوری و افزایش جذب

 

 

تحقیقات مربوط به اثر عنصر سیلیسم بر افزایش مقاومت گیاهان توسط شرکت پایش سبز

تحقیقات مربوط به اثر عنصر سیلیسم روی افزایش مقاومت گیاهان توسط شرکت پایش سبز

کود سیلیس تهیه شده روی درختان مختلف منجمله پسته بروی مقاومت به آفات خصوصا پسیل در حال بررسی می باشد. همچنین نمونه این ترکیب بروی برنج و سبزی و صیفی نیز در حال تحیق می باشد.

 

 

مزایای ترکیب هیومیک با کودهای خاکی:(ویژه کارخانه های تولیدی کود)

  • بهره گیری از خواص مفید  لئوناردیت
  • افزودن درصدی از هیومیک و فولویک اسید در فورمول
  • کاهش pH کل کود ترکیبی تولید شده، این به معنی افزایش میزان جذب و رها سازی عناصر موجود در ترکیب .
  • با توجه به رنگ تیره شدید آن ترکیب، باعث بهبود رنگ کود تولید شده  می گردد.( افزایش بازار پسندی)
  • بالا بردن محتوای  ماده آلی و CEC ترکیب نهایی تولید شده

فروش فرمهای مختلف لئوناردیت

قابل توجه شرکت های تولیدی کود

باتوجه به ارتباط مستقیم با معادن دارای صلاحیت و مناسب جهت استخراج رگه های حاوی درصد مناسبی از هیومیک اسید (همراه با آنایز آزمایشکاه) و کنترل کیفی که بعد از استخراج انجام می شود،
شرکت پایش سبز امکان ارائه و فروش فرمهای مختلف لئوناردیت شامل لئوناردیت معدنی خام ، پودر معمولی و میکرونیزه لئوناردیت، گرانول، پلیت و فرم مایع را دارا است.
همچنین امکان تهیه فورمولهای درخواستی در ترکیب با عناصر یا کودهای حیوانی نیز وجود دارد.

شرکت پایش سبز پیشرو در زمینه تولید کودهای برپایه تنظیم کننده های طبیعی رشد هست

این ترکیبات با انجام کارهای تخصصی بر روی گیاه قادر به انجام فعالیتهای خاص فیزیولوژیک از قبیل تقویت گل و جوانه، جلوگیری از ریزش گلها و میوه های جوان، انتقال مواد فتوسنتزی از برگها به اندام های ذخیره ای می باشد.

شماره های تماس :
تلفکس : 38260549 – 035
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آدرس ما :
یزد ، بلوار داشجو ، روبروی بانک ملی
نبش کوچه صالحیه ، طبقه فوقانی پخش منتظری واحد 5

بخشهای کاری شرکت پایش سبز

    * تولید کودهای کامل قابل حل در آب شامل NPK پودری و مایع ، ریز مغذی ها ی کلاته و کودهای بر پایه تنظیم کننده های رشد گیاهی
    * تولید کودهای گرانوله و پلیت کند رها مخصوص مصرف خاکی NPK، کودهای ارگانیک و هیومیک اسید
    * فروش مواد اولیه به کارخانه های تولید کودهای هیومیک اسید

بخش بازرگانی شرکت پایش سبز

در حال حاضر محصولات تولیدی شرکت پایش سبز در کل کشور پخش و فروش میگردد.همچنین صادرات به کشورهای همسایه نیز طبق آنالیز صورت پزیرفته است.  لذا خواهشمند است در صورت تمایل به فروش، شرایط کارکرد در منطقه را جویا شوید. پیشاپیش از همکاری شما توزیع کنندگان و کشاورزان عزیز کمال تشکر و قدر دانی را دارم.